Časozber je modernou a atraktívnou formou videozáznamu použiteľného v exteriéri aj interiéri. V súčasnosti sa časozberné videá najčastejšíe používajú pre zachytenie prírodných úkazov, ale stávajú sa čoraz populárnejšími aj v bežnej komerčnej alebo priemyselnej oblasti pre zobrazenie napr. dlhodobo prebiehajúcich výrobných procesov.

Podľa nárokov na bodové rozlíšenie a mieru zrýchlenia finálneho záznamu používame 2 metódy záznamu - klasický videozáznam so zníženým počtom fps až po 1 fps (snímok za sekundu) alebo metódou samostatných záberov - fotografií v prípade extrémneho zrýchlenia deja. Druhá metóda ponúka veľmi vysoké finálne rozlíšenie videa vyššieho než 4K (UHD) v rozlíšení jednotlivých fotografií. Výhodou tejto metódy je možnosť nočného snímania, ktoré sa často využíva napr. pre zachytenie pohybu galaxie Mliečna cesta po oblohe.

Časozber je možné zaznamenávať buď staticky alebo aj dynamicky prostredníctvom automatizovaného slidera, ktorý umožňuje súbežný pohyb v 1-2 osách (posuv a rotácia). V takomto prípade dochádza medzi jednotlivými snímkami k posuvu alebo aj rotácii fotoaparátu a dochádza tak k zaujímavému javu.